• koszt transportu - Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera Inpost lub DPD. Koszt przesyłki wynosi minimum 15 zł zł netto
  • w przypadku przesyłki za pobraniem obowiązuje dopłata w zależności od wartości zamówienia - 4zł za każdy rozpoczęty tysiąc zł netto

Producenci

KASY FISKALNE 2015

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje, które pomogą Ci przygotować się właściwie do fiskalizacji 2015. Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami i praktycznymi poradami dla nowych podatników. Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów, które wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku, zawiera katalog usług, do których bez względu na osiągany obrót nie przewiduje się zwolnień z rejestracji na kasie fiskalnej.

 

Którzy podatnicy mają nowy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Od 1 stycznia 2015 roku, rejestrację sprzedaży na kasie rejestrującej powinni rozpocząć prowadzący sprzedaż:

- perfum i wód toaletowych

 

Od 1 marca 2015 roku, rejestrację świadczonych usług na kasie rejestrującej powinni rozpocząć świadczący usługi:

- przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

- przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

- w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

- prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (czynności notarialne),

- doradztwa podatkowego,

- związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

* świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

* usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

- fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

- z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

 

Podatnicy rozpoczynający działalność po 1 stycznia 2015 roku mają 2 miesiące od pierwszej wykonanej usługi na zainstalowanie kasy fiskalnej i rozpoczęcie na niej ewidencji świadczonych usług.

 

Obowiązki podatnika stosującego kasę fiskalną

- rozpoczęcie rejestracji na kasie fiskalnej w wyznaczonym terminie

- zgłoszenie kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,

- naniesienie na obudowę kasy w sposób trwały nadanego jej numeru ewidencyjnego,

- dokonywanie rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży

- wydawanie oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy

- rejestracji zaliczek na kasie w chwili jej otrzymania od klienta

- sporządzanie raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym

- sporządzanie raportu fiskalnego za okres miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca

- prowadzenie poza kasą ewidencji zwrotów, reklamacji i ewidentnych pomyłek

- przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu lat w przypadku kas z kopią papierową, w przypadku kas z kopia elektroniczną do przechowywania zapisanych nośników (kart SD) przez ten okres

- przechowywania książki kasy oraz programu archiwizującego w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania ich na żądanie właściwych organów

- poddawania kasy obowiązkowym ustawowym przeglądom serwisowym nie rzadziej niż co 2 lata

 

Sankcje za brak kasy

Jeśli podatnik w ustawowym terminie nie zacznie stosować w prowadzonej działalności gospodarczej kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Jeżeli podatnik nie rozpocznie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w obowiązujących terminach nie będzie mógł skorzystać z prawa odliczenia od podatku, kwot wydatkowanych na zakup kasy (obecnie 90% jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł).

W przypadku braku kasy fiskalnej podatnik zobowiązany do jej posiadania może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie księgi (kasa fiskalna jest księgą w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego), albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

W przypadku posiadania kasy, ale nieewidencjonowania przy jej pomocy sprzedaży, albo też w przypadku ewidencjonowania tylko części sprzedaży, którą podatnik powinien ewidencjonować, podatnik może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nierzetelne prowadzenie księgi, albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

W przypadku nieprawidłowego ewidencjonowania na kasie rejestrującej, które jednak nie skutkuje uszczupleniem zobowiązania podatkowego podatnik może zostać ukarany karą grzywny za wykroczenie skarbowe za wadliwe prowadzenie księgi.

W przypadku niezgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik zobowiązany będzie do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz. U. poz. 1544

Artykuł: Lekarze i fryzjerzy do 1 marca 2015 r. muszą kupić kasy fiskalne. Co grozi, jeśli nie zdążą? 

Twój koszyk jest pusty.
Tel. (42) 664-06-00
GSM: (600) 410-420

14 września 2021

Aktualizacja S4H

W związku ze zmianami w API GUS-u, w wersji 2021.40.255.907 program S4H został dostosowany do aktualnych wymagań interfejsu.

News_archive_button

Dodaj produkty, aby porównać parametry

Akceptujemy karty płatnicze