• koszt transportu - Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera Inpost lub DPD. Koszt przesyłki wynosi minimum 15 zł zł netto
  • w przypadku przesyłki za pobraniem obowiązuje dopłata w zależności od wartości zamówienia - 4zł za każdy rozpoczęty tysiąc zł netto

Producenci

KASY FISKALNE 2017

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje, które pomogą Ci przygotować się właściwie do fiskalizacji w 2017 r.

Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (pobierz: Dz.U. 2016 r., poz. 2177), wchodzące w życie 1 stycznia 2017 roku, zasadniczo jest kopią rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. (obowiązującego w latach 2015 i 2016), choć pojawiło się kilka istotnych różnic.

 

Najważniejsza zmiana dotyczy podmiotów świadczących usługi w zakresie:

-   naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

-   wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

-   badań i przeglądów technicznych pojazdów,

-   opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,

-   prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

-   doradztwa podatkowego,

-   związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

        - świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, 

        - oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), 

-   fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

W 2017 r. Ministerstwo Finansów dla świadczących ww. usługi odstąpiło od uprzednio stosowanego okresu dostosowawczego (dwa miesiące) na zainstalowanie kasy rejestrującej. Oznacza to, iż od 1 stycznia 2017 r. obowiązek uruchomienia urządzenia fiskalnego następuje przed wykonaniem pierwszej czynności.

Naszym zdaniem powyższa zmiana może spowodować, że spora grupa nowopowstałych podmiotów, mimo dobrych intencji, nie dopełni obowiązku fiskalizacji w prawidłowym terminie. W takiej sytuacji podatnik narażony jest na zastosowanie sankcji ze strony US, które wskazane zostały na końcu niniejszej wiadomości.

 

Kolejna zmiana dotyczy prawników (także doradców podatkowych) i lekarzy.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, przedsiębiorcy Ci nie będą musieli w 2017 roku stosować kas fiskalnych jeżeli swoje usługi świadczą wyłącznie na odległość, a wynagrodzenie za te usługi trafia wyłącznie na ich konto bankowe.

W naszym odczuciu jest to zwolnienie iluzoryczne i będzie miało zastosowanie dla bardzo niewielkiej grupy podatników.

 
 
 

Podstawowe obowiązki podatnika stosującego kasę fiskalną

- rozpoczęcie rejestracji na kasie fiskalnej w wyznaczonym terminie

- zgłoszenie kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,

- naniesienie na obudowę kasy w sposób trwały nadanego jej numeru ewidencyjnego,

- dokonywanie rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży

- wydawanie oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy

- rejestracji zaliczek na kasie w chwili jej otrzymania od klienta

- sporządzanie raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym

- sporządzanie raportu fiskalnego za okres miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca

- prowadzenie poza kasą ewidencji zwrotów, reklamacji i ewidentnych pomyłek

- przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu lat w przypadku kas z kopią papierową, w przypadku kas z kopia elektroniczną do przechowywania zapisanych nośników (kart SD) przez ten okres

- przechowywania książki kasy oraz programu archiwizującego w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania ich na żądanie właściwych organów

- poddawania kasy obowiązkowym ustawowym przeglądom serwisowym nie rzadziej niż co 2 lata

 

Sankcje za brak lub nieprawidłowe użytkowanie kasy

Jeśli podatnik w ustawowym terminie nie zacznie stosować w prowadzonej działalności gospodarczej kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Jeżeli podatnik nie rozpocznie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w obowiązujących terminach nie będzie mógł skorzystać z prawa odliczenia od podatku, kwot wydatkowanych na zakup kasy (obecnie 90% jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł).

W przypadku braku kasy fiskalnej podatnik zobowiązany do jej posiadania może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie księgi (kasa fiskalna jest księgą w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego), albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

W przypadku posiadania kasy, ale nieewidencjonowania przy jej pomocy sprzedaży, albo też w przypadku ewidencjonowania tylko części sprzedaży, którą podatnik powinien ewidencjonować, podatnik może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nierzetelne prowadzenie księgi, albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

W przypadku nieprawidłowego ewidencjonowania na kasie rejestrującej, które jednak nie skutkuje uszczupleniem zobowiązania podatkowego podatnik może zostać ukarany karą grzywny za wykroczenie skarbowe za wadliwe prowadzenie księgi.

W przypadku niezgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik zobowiązany będzie do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej.

Twój koszyk jest pusty.
Tel. (42) 664-06-00
GSM: (600) 410-420

14 września 2021

Aktualizacja S4H

W związku ze zmianami w API GUS-u, w wersji 2021.40.255.907 program S4H został dostosowany do aktualnych wymagań interfejsu.

News_archive_button

Dodaj produkty, aby porównać parametry

Akceptujemy karty płatnicze